ระบบการสมัคร

ระบบการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมของกรมบัญชีกลาง
สำหรับบุคลากรกรมบัญชีกลาง

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556แผนฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ  2560 ของกรมบัญชีกลาง


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ผลกระทบ และติดตามประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด 

 • รุ่นที่ 1 (สำหรับบุคลากรพื้นที่ เขต 4 8 และ 9) ระหว่างวันที่ 18 – 21 ก.ค. 2560        https://docs.google.com/forms/d/1phV9nAi_KLInFHFd3c9m1uCZseUIyT8GtY_ShCSWHeE/viewform (เปิดรับสมัครจนถึง 14 กรกฎาคม 2560 )
 • รุ่นที่ 2 (สำหรับบุคลากรพื้นที่ เขต 3 5 และ 6) ระหว่างวันที่ 1 – 4 ส.ค. 2560
       https://docs.google.com/forms/d/1phV9nAi_KLInFHFd3c9m1uCZseUIyT8GtY_ShCSWHeE/viewform (เปิดรับสมัครจนถึง 14 กรกฎาคม 2560 )

 • รุ่นที่ 3 (สำหรับบุคลากรพื้นที่ เขต 1 2 และ 7) ระหว่างวันที่ 8 – 11 ส.ค. 2560
       https://docs.google.com/forms/d/1phV9nAi_KLInFHFd3c9m1uCZseUIyT8GtY_ShCSWHeE/viewform (เปิดรับสมัครจนถึง 14 กรกฎาคม 2560 )

**ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7  กรมบัญชีกลาง**


ผู้รับผิดชอบโครงการ  : กองการเงินการคลังภาครัฐ
**หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ คุณ วรสิทธิ์ ประจันพล / 02-127-7000 ต่อ 4921


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มขีดความสามารถการติดตาม และวิเคราะห์ผลกระทบเศรษฐกิจการคลังจังหวัด (สำหรับคลังจังหวัด)
  • ระหว่างวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 7 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง
         https://docs.google.com/forms/d/1phV9nAi_KLInFHFd3c9m1uCZseUIyT8GtY_ShCSWHeE/viewform (เปิดรับสมัครจนถึง 1 พฤษภาคม 2560  )
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มขีดความสามารถการติดตาม และวิเคราะห์ผลกระทบเศรษฐกิจการคลังจังหวัด (สำหรับคลังเขต)
   • ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2560 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 7 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง
          https://docs.google.com/forms/d/1phV9nAi_KLInFHFd3c9m1uCZseUIyT8GtY_ShCSWHeE/viewform (เปิดรับสมัครจนถึง 1 พฤษภาคม 2560  )

   ผู้รับผิดชอบโครงการ  : กองการเงินการคลังภาครัฐ

   **หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ วรสิทธิ์ ประจันพล /  02-127-7000 ต่อ 4921


   โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง หลักสูตร การสอบสวนและตรวจสอบด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม สามารถรับใบประกาศนียบัตร ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง เวลา 9.30 - 10.30 น.)
   หมายเหตุ โปรดแต่งกายสุภาพ ผู้หญิง ใส่กระโปรงดำ รองเท้าคัชชู และใส่สูท/ ผู้ชาย โปรดใส่สูท /หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อที่ 4644    โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการรับ - จ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment ภาครัฐ)

   • วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น7 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง 

          https://docs.google.com/forms/d/1phV9nAi_KLInFHFd3c9m1uCZseUIyT8GtY_ShCSWHeE/viewform (เปิดรับสมัครจนถึง วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 )

   ผู้รับผิดชอบโครงการ  : ฝ่ายฝึกอบรม 1
   **หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ นางปาริชาต  แสงธรรม  น.ส. วิภาวรรณ สินชัย นายอดุลย์ บุญชม  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2127 7000 ต่อ 6610 6607 6608   โทรสาร 0 2127 7148 - 9 

   *********************************************************************************
   โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งคลังจังหวัด"
    • ระหว่างวันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องสุโขทัย และห้องลักษมี ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
           https://docs.google.com/forms/d/1phV9nAi_KLInFHFd3c9m1uCZseUIyT8GtY_ShCSWHeE/viewform (เปิดรับสมัครจนถึง วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2559 จนถึง 16. 00 น.  )

    ผู้รับผิดชอบโครงการ  : ฝ่ายฝึกอบรม 2

    **หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ นางอรวรรณ อนันตพงษ์ และนางสาวลดารัตน์ เกตกฤตย์ 02-127-7000 ต่อ 6832, 6609
    โครงการบรรยายพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน เรื่อง ร่างรัฐธรรมนูญ
    • วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559ห้องประชุม1-2 ชั้น7กรมบัญชีกลาง
           https://docs.google.com/forms/d/1phV9nAi_KLInFHFd3c9m1uCZseUIyT8GtY_ShCSWHeE/viewform (เปิดรับสมัครจนถึง วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 จนถึง 16. 00 น.  )

    ผู้รับผิดชอบโครงการ  : ฝ่ายฝึกอบรม 2
    **หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ดาวิษา เส้งหนู /0970566101